Technologie informacyjne

Inteligentne sieci, technologie geoinformacyjne, inteligentne technologie kreacyjne

1.      Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane 
2.      Inteligentne sieci w infrastrukturach 
3.      Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach 
4.      Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach 
5.      Interfejsy człowiek - maszyna oraz maszyna - maszyna w inteligentnych sieciach 
6.      Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci 
7.      Pozycjonowanie i nawigacja 
8.      Pozyskiwanie geoinformacji 
9.      Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji 
10.  Geoinformatyka 
11.  Innowacyjne zastosowania geoinformacji 
12.  Wzornictwo
13.  Gry 
14.  Multimedia

Automatyzacja, robotyka, elektronika 

Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, Elektronika oparta na polimerach przewodzących

Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
   
1.      Projektowanie i optymalizacja procesów 
2.      Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów 
3.      Diagnostyka i monitorowanie 
4.      Systemy sterowania 
5.      Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy  

  Elektronika oparta na polimerach przewodzących,
   
1.      Fotowoltaika i inne alternatywne źródła pozyskiwania energii 
2.      Sensory elastyczne 
3.      Oświetlenie 
4.      Elektronika osobista i tekstylia inteligentne 
5.      Opakowania, logistyka i bezpieczeństwo

Inżynieria i diagnostyka medyczna 

Technologie, urządzenia i wyroby medyczne, Informatyczne narzędzia medyczne, Technologie telemedyczne

1.      Technologie, urządzenia i wyroby medyczne 

-        Rozwój, projektowanie, wdrażanie i produkcja innowacyjnych urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, służących do prowadzenia lub wspomagania terapii lub
diagnostyki medycznej, mających na celu: realizację nowych form terapii lub diagnostyki, poprawę skuteczności terapii lub diagnostyki, ograniczenie skutków ubocznych terapii, obniżenie kosztów terapii
lub diagnostyki zmniejszenie skutków ograniczeń funkcjonalnych. 
-        Rozwój i wdrażanie technologii umożliwiających realizację nowych metod: leczenia, kompensacji ograniczeń funkcjonalności, w tym niepełnosprawności w zakresie mobilności i percepcji, rehabilitacji,
profilaktyki lub poprawę skuteczności metod istniejących w tych dziedzinach. Obszar obejmuje urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i kompensacyjne. 

2.      Opracowanie i rozwój i rozwiązań informatycznych:  

-        służących do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach diagnostycznych i terapeutycznych, -        do monitorowania i modelowania epidemii, -        umożliwiających integrację różnych systemów informatycznych
wykorzystywanych w systemie opieki zdrowotnej, 
-        wspomagających diagnozowanie chorób,
w szczególności systemy oparte o sztuczną inteligencję, -        pozwalających na wsparcie leczenia.   

3.      Technologie telemedyczne, 

-        Tworzenie rozwiązań, technologii, produktów, narzędzi, aplikacji, algorytmów, na potrzeby wsparcia procesów diagnostycznych i terapeutycznych 
-       Opracowanie innowacyjnych rozwiązań opartych o technologie pomiarowe, informacyjne i komunikacyjne (ICT) wykorzystywanych jako metody nieinwazyjnego i bezpiecznego gromadzenia i wymiany na odległość informacji o stanie zdrowia pomiędzy systemem opieki zdrowotnej a osobą chorą lub zdrową.

Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

1.      Innowacyjne środki transportu 
2.      Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu 
3.      Systemy zarządzania transportem 
4.      Innowacyjne materiały w środkach transportu 
5.    Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

1.      Maszyny i urządzenia rolnicze 
2.      Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo 
3.      Przetwórstwo płodów rolnych i produktów zwierzęcych 
4.      Nowoczesne leśnictwo 
5.      Innowacyjne produkty drzewne i drewnopochodne 6.      Indywidualizacja produkcji meblarskiej 
7.    Innowacyjne procesy i produkty w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym

Inteligentne i energooszczędne budownictwo

1.      Materiały i technologie 
2.      Systemy energetyczne budynków
3.      Rozwój maszyn i urządzeń 
4.      Rozwój aplikacji i środowisk programistycznych 
5.      Zintegrowane projektowanie
6.      Weryfikacja energetyczna i środowiskowa 
7.      Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów

Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

1.      Wytwarzanie energii 
2.      Smart grids / inteligentne sieci elektroenergetyczne 3.      Magazynowanie energii 
4.      OZE 
5.      Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska

Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów

1.      Minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. Produkcja bezodpadowa lub niskoodpadowa) 
2.      Bezpieczne metody postępowania z odpadami przewidzianymi do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia 
3.      Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu 4.    Innowacyjne technologie odzysku i recyklingu energetycznego