Podejście projektowe

Design
thinking

Jak krok po kroku realizujemy projekty  badawcze do których zostaliśmy zaangażowani

czytaj więcej...

Dolnośląskie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jest spółką celową uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej, możemy być wykonawcą usługi badawczej będąc jednostką naukową rozumianą jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,