Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę , określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Dolnośląskie Centrum Innowacji sp. z o. o. ( DCI)  ​jest spółką celową uczelni utworzoną przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Sportu) zgodnie z art. 149 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. DCI utworzono w celu komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami oraz prowadzenia działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu w postaci sprzedaży lub nieodpłatnego projektowania, przekazania, oddawania wyników prac naukowych, prac rozwojowych lub know-how do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy.

Zadania Dolnośląskiego Centrum Innowacji sp. z o.o.

DCI realizuje zadania związane z transferem technologii uczelnianych i pracami badawczorozwojowymi oraz działania upowszechniające wiedzę. Podstawowym celem DCI jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników.

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe w obszarach, m.in.: 

- Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, 
- Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, 
- Elektronika oparta na polimerach przewodzących, 
- Inteligentne technologie kreacyjne,
- Technologie, urządzenia i wyroby medyczne
- Informatyczne narzędzia medyczne, 
- Technologie telemedyczne, 
-  Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, 
-  Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, 
- Inteligentne i energooszczędne budownictwo, 
- Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, 
- Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów.

W ramach prowadzonej działalności, świadczymy usługi m.in. z zakresu:

- sporządzania analizy stanu techniki, 
- prowadzenia eksperymentów, 
- opracowywania innowacyjnych rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i organizacyjnych, - opracowywania metodyk badawczych i stanowisk eksperymentalnych pomiarowych,
- projektowania i wykonywania prototypowych rozwiązań,
- projektowania aplikacji użytkowych, 
- przygotowywania dokumentacji wykonawczej, technologicznej i wdrożeniowej. testowania prototypowych rozwiązań

Najciekawsze rozwiązania powstają w ramach współpracy

Współpracujemy z wieloma organizacjami oraz uczelniami wyższymi by móc zaoferować najkorzystniejsze rozwiązania badawcze.

Interdyscyplinarne kompetencje i specjalistyczna wiedza stanowią najcenniejszy kapitał

Dobieramy kadrę oraz współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi dobranymi według posiadanych umiejętności oraz kompetencji i doświadczenia, aby realizacja projektów kończyła się pełnym sukcesem.